kvetina Dokumenty – ÚŘEDNÍ DESKA

Školní řád si můžete přečíst ZDE

– školní řád se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Dodatek ke Školnímu řádu ZDE

– dodatek k ŠŘ se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Zřizovací listina pro Mateřskou školu Brno, Úvoz 57, příspěvkovou organizaci

1. strana, 2. strana, 3. strana, 4. strana, 5. strana 
– jednotlivé stránky zřizovací listiny se Vám otevřou v novém okně ve formátu JPEG

Směrnice ředitele školy o úplatě za předškolní vzdělávání
– ke stažení ZDE
– směrnice se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Vyhláška o předškolním vzdělávání – úplné znění ke dni 1.9.2017

– ke stažení ZDE

– vyhláška se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

– ke stažení ZDE

– směrnice se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017 – EU

– ke stažení ZDE

– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole

– ke stažení ZDE

– informační materiál se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Zveřejněné informace školy

– ke stažení ZDE

– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Směrnice o svobodném přístupu k informacím

– ke stažení ZDE

– směrnice se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Formulář žádosti o poskytnutí informací

– ke stažení ODT a PDF

– formulář si můžete stáhnout ve formátu ODT a nebo si ho můžete otevřít v novém okně ve formátu PDF

Výroční zpráva – poskytování informací 2018

– ke stažení ZDE

– dokument se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Výroční zpráva – poskytování informací 2017

– ke stažení ZDE

– dokument se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Směrnice školy – GDPR

– ke stažení ZDE

– směrnice se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Sazebník úhrad nákladů

– ke stažení ZDE

– sazebník se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Povinně zveřejňované informace

– ke stažení ZDE

– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

GPDR – Zásady ochrany osobních údajů mateřské školy

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Judr. Iva Kuckirová, advokátka, zapsaná v ČAK pod č. 17063, se sídlem Starobrněnská 690/20, Brno, s e-mailovou adresou advokat@kklegal.cz, telefon +420 606 789 717.

Tento poskytuje bližší informace o ochraně osobních údajů.

– ke stažení ZDE

– dokument se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Přílohy školního řádu:

Příloha č. 1

Žádost o přijetí ke stažení ZDE
Vyjádření lékaře ke stažení ZDE

Příloha č. 2 – ke stažení ZDE
– pověření se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný,

…………………………………………………………………………………………….

jako zákonný zástupce

v souladu s ustanovením § 436 až § 449 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, určuji tímto

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

jako pověřené osoby,

aby mého syna /dceru ………………………………………………………………….

…………………….., předávali do mateřské školy a vyzvedávali z mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace, a to po dobu jeho předškolního vzdělávání v této mateřské škole.

V Brně dne……………………

……………………………….

____________________

Poznámka:

§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

 

 

Příloha č. 3 – porušení školního řádu

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, Brno 602 00

Při nástupu do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a se Školním řádem Mateřské školy Brno, Úvoz 57, který stanovuje dobu provozu
od 7.00 do 16.30 hod.

Dne………………………………jsem si své dítě…………………………………………………………

vyzvedl/a po ukončení provozu mateřské školy. Porušil/a jsem tím Školní řád mateřské školy Brno, Úvoz 57.

Jsem si vědom/a, že pro opakované porušováním školního řádu může být zahájeno správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte podle § 35 odst. 1 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.

V Brně dne: ……………………….. Podpis: …………………………………………

Jméno a příjmení přejímajícího hůlkovým písmem:……………………………………….

Podpis učitelky, která dítě předala: …………

 

 

Příloha č. 4 – ke stažení ZDE
– omluvenka se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

OMLUVENKA

Omlouvám dceru (syna)………………………………………………………………………………………………………….

z docházky do Mateřské školy Brno, Úvoz 57 v době od…………………………..do…………………………

z důvodů………………………………………………………………………………………………………………………………….

V Brně ……………………… …………………………………………

Podpis zákonného zástupce

 

Příloha č. 5 – ke stažení ZDE
– žádost se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Žádost o uvolnění z předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte – napište jméno zák.zástupce …………………………………………………………

žádá o uvolnění z předškolního vzdělávání svého syna/dcery ………………………………………………

v období od ………………………………………………………do ……………………………………………………………

z důvodu ………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
podpis zákonného zástupce dítěte

Vyjádření ředitelky mateřské školy: souhlasím – nesouhlasím

Nesouhlasím z důvodu:

V Brně dne:

………………………………………………………
řed. školy Mgr. Bohumila Urbánková

Pokyn ředitele ke stanovení úplaty

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, Brno 602 00

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb. a 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

  1. Výše úplaty

Měsíční částku úplaty stanovuji od 1. 9. 2018 ve výši – 500,-Kč.

2. Snížení úplaty

V případě přerušení provozu mateřské školy na celý měsíc, podle §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se úplata nehradí.

V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v kalendářním měsíci delší než
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu přerušení nebo omezení.

3. Osvobození od úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. (účinnost od 1. 1. 2012). O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitelka podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Osvobozen od úplaty bude:

–          zákonný zástupce dítěte, který je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci hmotné

nouzi ( § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi )

–          zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních

službách ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )

–          fyzická osoba, která má v pěstounské péči dítě a má nárok na úhradu potřeb dítěte podle zákona 401/2012 Sb., kterým

se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí ( § 47 zákona č. 401/2012 Sb. )

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Dále je osvobozeno od úplaty dítě, které má odklad školní docházky – nově od 1.9.2017 – v rámci povinného předškolního vzdělávání.

 

4. Splatnost úplaty

Úplata školného je splatná k 5. dni daného kalendářního měsíce převodem na účet mateřské školy . Jiná forma úhrady není možná.Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.d.

Dne 01. 09. 2018                                                                                                                         Mgr. Bohumila Urbánková

                                                                                                                                                                      ředitelka školy

stravovací řád

Stravovací řád mateřské školy – PDF

Pro naši mateřskou školu připravuje stravu školní jídelna Úvoz 55. Ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Současně je po celý den zajištěn pitný režim.

Cena úplaty za stravování:

Děti  3 – 6 let   (oběd + 2 svačiny )    37,- Kč

Děti 7 – 10 let  (oběd + 2 svačiny)     42,-Kč

V roce 2005 pod číslem č. 107/2005 Sb. vyšla nová vyhláška o školním stravování: „ Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.“

  1. strávníci  3 – 6 let                            
  2. strávníci  7 – 10 let
  3. strávníci 11 – 14 let
  4. strávníci  15 – více let

 

Z tohoto nařízení vyplývá, že dítě v MŠ, které dovrší věku  7 let  v průběhu školního roku platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je daná zákonem, nelze stanovovat výjimky.

Způsob platby:

Měsíční úplata za stravování je splatná do 20. dne předcházejícího kalendářního měsíce na účet školní jídelny vedený u Komerční banky.

Číslo účtu: 14432621/0100

Forma úhrady je možná pouze formou trvalého příkazu. Vyúčtování bude vždy v měsíci červnu za celý školní rok.

Úplata za  stravování dítěte je platba, která je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení  (za kterékoli dva měsíce školního roku) v mateřské škole je považováno za porušení školního řádu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1, písm.d).

Způsob nahlašování a odhlašování dítěte na stravování:

Den předem do 10, 00 hod.

 a) telefonicky  na číslo  541 217 638  v nepřítomnosti pracovnic se zapne záznamník.

b) do sešitu

Neodhlášený oběd je možný vyzvednout první den nemoci do přinesených jídlonosičů od 11,00 hod. do 11,15 hod.

Dítě má na oběd nárok pouze první den nepřítomnosti. Další neodhlášené obědy, ať už vyzvednuté či nikoliv, jsou evidovány jako obědy pro cizí strávníky a jejich cena se zvyšuje o mzdové a věcné náklady. Tato částka musí být dětem zpětně zaúčtována a zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit.

Podle nařízení Městské hygienické stanice v Brně se z bezpečnostních a epidemiologických důvodů povoluje vynášet obědy pouze v jídlonosičích. V jiných nádobách (kelímky a sklenice) je výdej obědů zakázán.

Vydaný oběd v první den nemoci je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.

Vyúčtování stravy je vždy jednou ročně po ukončení školního roku.

 

V Brně dne 01. 09. 2018                                                                                                                     Mgr. Bohumila Urbánková

                                                                                                                                                                      ředitelka školy