kvetina Zápis 2021

Newsletter MAP Brno II_zápisy do MŠ a ZŠ

ZÁPIS  DO  MŠ   2021 / 2022

 

Vážení rodiče,

přijímací řízení do MŠ na školní rok 2021/2022 bude opět probíhat elektronicky.

 

Sledujte prosím stále informace na zápis do mš brno. Vzhledem k situaci je možné, že dojde k úpravám druhé

fáze – Sběr přihlášek – z důvodu např. nařízené karantény v době sběru přihlášek zák. zástupců dětí, a z toho

vyplývající náhradní termín předání žádosti ředitelce školy.

 

I. Fáze – Vydávání přihlášek

1. dubna – 30. dubna 2021

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek (1.dubna – 30. dubna 2021):

1) Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

2) Vyzvednutí v mateřské škole

V MŠ po předem domluveném termínu na emailu školy msuvoz@msuvoz.cz

3) Vyzvednutí na OŠML

Na Odboru školství a mládeže Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.

Kontakty:
Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

—————————————————————————————————————————————–

II.Fáze – Sběr přihlášek

3. a 4. května 2021

Sběr přihlášek bude probíhat : 3. 5.  a  4.5. 2021

Pokud nebudete moct přihlášku doručit v těchto dvou dnech z důvodu nařízené karantény nebo

izolace, napište toto na email školy a domluvte se s ředitelkou školy na náhradním termínu.

 

Podání žádosti

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy viz kontakty
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou – obyčejně, ne doporučeně!!
 4. vložením do schránky MŠ
  čitelně vyplněnou žádost vložte do poštovní schránky, která je u spodního vchodu do MŠ v zalepené obálce s nápisem Zápis do MŠ

Na základě rozhodnutí MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání probíhat bez osobní přítomnosti zákonných zástupců ve škole.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list dítěte – prostá kopie
 • Místo trvalého pobytu u nespádového díte se ověří četným prohlášení rodiče,viz zápis do mš brno v Poradna
 • Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení s razítkem lékaře. Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře. Nedoporučujeme dokládání kopie očkovacího průkazu (ředitelka školy nemá odbornou kvalifikaci k posouzení  správnosti a úplnosti uvedených údajů).

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/kou školy) ve lhůtě, kterou ředitel/ka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka 1554/115b, Brno.

  Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

—————————————————————————————————————————————-

III. Fáze – Přijímací řízení

Od 17. května 2021

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí  Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  • telefonicky
  • prostřednictvím sms
  • e-mailem
  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi. Prosíme o čitelné vyplňování emailové adresy.
 • Podrobnější informace získáte na zapisdoms.brno.cz.

—————————————————————————————————————————————

S veškerými dotazy nás neváhejte kontaktovat na emailu školy msuvoz@msuvoz.cz