kvetina Dokumenty

Školní řád si můžete přečíst ZDE

– školní řád se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Vyhláška o předškolním vzdělávání – úplné znění ke dni 1.9.2017
– ke stažení ZDE
– směrnice se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy
– ke stažení ZDE
– směrnice se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Informace pro rodiče k povinnému předškolního vzdělávání od 1. 9. 2017 – EU
– ke stažení ZDE
– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Informační materiál ke vzdělávání dětí od 2 do 3 let v mateřské škole
– ke stažení ZDE
– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Zveřejněné informace školy
– ke stažení ZDE
– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Výroční zpráva
– ke stažení ZDE
– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Sazebník úhrad nákladů
– ke stažení ZDE
– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Projekt školy
– ke stažení ZDE
– informace se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Letáček k projektu MŠ Úvoz – EU, MŠMT
– ke stažení ZDE
– letáček se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Plakát k projektu „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ – EU, MŠMT
– ke stažení ZDE
– plakát se Vám otevře v novém okně ve formátu PDFPřílohy školního řádu:Příloha č. 1 – ke stažení ZDE
– žádost se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, 602 00, IČO 64328341, tel: 541212843
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

Jméno dítěte…………………………………………rodné číslo………………………………

narozené dne…………………v………………národnost……………státní občanství………….

Bydliště…………………………………………………………………………………………

Telefonní kontakty………………………………………………………………………………

Zdravotní pojišťovna dítěte………………………………………………………………………

Údaje o rodině:

Počet sourozenců………..jména a data narození……………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení matky /titul/………………………………………………………………..

Samoživitelka ano ne

Adresa trvalého pobytu…………………………………………………………………………

Datum narození………………………………………………………………………………….

Zaměstnána jako………………………………………………………………………………..

Na mateřské dovolené do……………nezaměstnaná – počítá se zaměstnáním od……………

V domácnosti

Adresa zaměstnavatele, telefon………………………………………………………………….

Adresa pro doručování…………………………………………………………………………..

Telefon…………………………………………………………………………………………..

Jméno a příjmení otce /titul/……………………………………………………………………

Adresa trvalého pobytu…………………………………………………………………………

Datum narození…………………………………………………………………………………

Zaměstnán jako………………………………………………………………………………….

Adresa zaměstnavatele, telefon…………………………………………………………………………

Adresa pro doručování…………………………………………………………………………..

Telefon…………………………………………………………………………………………..

Vyjádření rodičů o zdravotním stavu dítěte……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat zákonný zástupce:……………………………………………………………………………..

Přijetí dítěte žádáme z těchto důvodů…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Dáváme svůj souhlas MŠ Úvoz 57 k tomu, aby evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje včetně rodného čísla našeho dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, v platném znění.

Svůj souhlas poskytujeme pro účely vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004., školský zákon v platném znění, vedení nezbytné zdravotní dokumentace a psychologických a jiných vyšetření, pro mimoškolní akce školy / školní výlety /, úrazové pojištění dětí a pro jiné účely související s běžným chodem školy.

Souhlas poskytuji na celé období předškolní docházky dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace ve škole archivuje.

Souhlas poskytujeme pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů, nesmí tyto osobní údaje poskytnout dalším osobám a úřadům.

V Brně dne:

Podpisy zákonných zástupců: ………………………………………………………………

Podpisy zákonných zástupců

Tuto žádost společně s evidenčním listem odevzdejte do mateřské školy.

 Příloha č. 2 – ke stažení ZDE
– pověření se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

POVĚŘENÍ

Já, níže podepsaný,

…………………………………………………………………………………………….

jako zákonný zástupce

v souladu s ustanovením § 436 až § 449 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, určuji tímto

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………..

jako pověřené osoby,

aby mého syna /dceru ………………………………………………………………….

…………………….., předávali do mateřské školy a vyzvedávali z mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Úvoz 57, příspěvková organizace, a to po dobu jeho předškolního vzdělávání v této mateřské škole.

V Brně dne……………………

……………………………….

____________________

Poznámka:

§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,

Právnická osoba, která vykonává činnost mateřské školy, vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

 


 

Příloha č. 3 – porušení školního řádu

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, Brno 602 00

Při nástupu do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a se Školním řádem Mateřské školy Brno, Úvoz 57, který stanovuje dobu provozu
od 7.00 do 16.30 hod.

Dne………………………………jsem si své dítě…………………………………………………………

vyzvedl/a po ukončení provozu mateřské školy. Porušil/a jsem tím Školní řád mateřské školy Brno, Úvoz 57.

Jsem si vědom/a, že pro opakované porušováním školního řádu může být zahájeno správní řízení o ukončení předškolního vzdělávání mého dítěte podle § 35 odst. 1 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání.

V Brně dne: ……………………….. Podpis: …………………………………………

Jméno a příjmení přejímajícího hůlkovým písmem:……………………………………….

Podpis učitelky, která dítě předala: …………

 


 

Příloha č. 4 – ke stažení ZDE
– omluvenka se Vám otevře v novém okně ve formátu PDF

OMLUVENKA

Omlouvám dceru (syna)………………………………………………………………………………………………………….

z docházky do Mateřské školy Brno, Úvoz 57 v době od…………………………..do…………………………

z důvodů………………………………………………………………………………………………………………………………….

V Brně ……………………… …………………………………………

Podpis zákonného zástupcePokyn ředitele ke stanovení úplaty

Mateřská škola Brno, Úvoz 57, Brno 602 00

Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, vyhlášky 43/2006 Sb. a 214/2012 Sb., o předškolním vzdělávání, stanovuji úplatu za předškolní vzdělávání takto:

  1. Výše úplaty

Měsíční částku úplaty stanovuji od 1. 9. 2017 ve výši – 485,-Kč.

2. Snížení úplaty

V případě přerušení provozu mateřské školy na celý měsíc, podle §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, se úplata nehradí.

V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy v kalendářním měsíci delší než
5 vyučovacích dnů, stanoví ředitelka výši úplaty odpovídající rozsahu přerušení nebo omezení.

3. Osvobození od úplaty

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců. (účinnost od 1. 1. 2012). O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitelka podle ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona. Osvobozen od úplaty bude:

–          zákonný zástupce dítěte, který je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci hmotné

nouzi ( § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi )

–          zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních

službách ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách )

–          fyzická osoba, která má v pěstounské péči dítě a má nárok na úhradu potřeb dítěte podle zákona 401/2012 Sb., kterým

se mění zákon o sociálně právní ochraně dětí ( § 47 zákona č. 401/2012 Sb. )

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

 

Dále je osvobozeno od úplaty dítě, které má odklad školní docházky – nově od 1.9.2017 – v rámci povinného předškolního vzdělávání.

 

4. Splatnost úplaty

Úplata školného je splatná do 10. dne daného kalendářního měsíce převodem na účet mateřské školy nebo složenkou. Složenku na měsíc září obdrží zákonný zástupce při nástupu dítěte v MŠ oproti podpisu. Jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání, může ředitelka školy rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., § 35 odst.d.

Dne 01. 09. 2017                                                                                                                         Mgr. Bohumila Urbánková

                                                                                                                                                                      ředitelka školystravovací řád

Stravovací řád mateřské školy

Pro naši mateřskou školu připravuje stravu školní jídelna Úvoz 55. Ranní svačina, oběd a odpolední svačina. Současně je po celý den zajištěn pitný režim.

Cena úplaty za stravování:

Děti  3 – 6 let   (oběd + 2 svačiny )    36,- Kč

                       Děti 7 – 10 let  (oběd + 2 svačiny)     41,-Kč.

V roce 2005 pod číslem č. 107/2005 Sb. vyšla nová vyhláška o školním stravování: „ Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4.“

  1. strávníci  3 – 6 let                            
  2. strávníci  7 – 10 let
  3. strávníci 11 – 14 let
  4. strávníci  15 – více let

 

Z tohoto nařízení vyplývá, že dítě v MŠ, které dovrší věku  7 let  v průběhu školního roku platí již celý tento školní rok vyšší částku za stravné. Školním rokem se rozumí období od 1. září do 31. srpna. Vzhledem k tomu, že tato skutečnost je daná zákonem, nelze stanovovat výjimky.

Způsob platby:

Měsíční úplata za stravování je splatná do 25. dne předcházejícího kalendářního měsíce na účet školní jídelny vedený u Komerční banky.

Číslo účtu: 14432621/0100

Úplata za  stravování dítěte je platba, která je pro rodiče povinná. Opakované neuhrazení  (za kterékoli dva měsíce školního roku) v mateřské škole je považováno za porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1, písm.d.

Způsob nahlašování a odhlašování dítěte na stravování:

Den předem do 10, 00 hod.

 

a) telefonicky  na číslo  541 217 638  v nepřítomnosti pracovnic se zapne záznamník.

b) do sešitu

Neodhlášený oběd je možný vyzvednout první den nemoci do přinesených jídlonosičů

od 11,00 hod. do 11,15 hod.

Dítě má na oběd nárok pouze první den nepřítomnosti. Další neodhlášené obědy, ať už vyzvednuté či nikoliv, jsou evidovány jako obědy pro cizí strávníky a jejich cena se zvyšuje o mzdové a věcné náklady. Tato částka musí být dětem zpětně zaúčtována a zákonní zástupci jsou povinni ji uhradit.

 

 

Podle nařízení Městské hygienické stanice v Brně se z bezpečnostních a epidemiologických důvodů povoluje vynášet obědy pouze v jídlonosičích. V jiných nádobách (kelímky a sklenice) je výdej obědů zakázán.

Vydaný oběd v první den nemoci je určen k přímé a okamžité spotřebě bez skladování.

V Brně dne 01. 04. 2014                                                                                                                     Mgr. Bohumila Urbánková

                                                                                                                                                                      ředitelka školy